Reactie NEDSIPA op AFM consultatie

dinsdag 09 februari 2021
NEDSIPA heeft kennisgenomen van de AFM consultatie over maatregelen om het op de markt brengen, verspreiden of verkopen van turbo's aan niet-professionele cliënten te beperken, zoals gepubliceerd door de AFM op haar website op 8 december 2020 (het "Consultatiedocument"). NEDSIPA heeft schriftelijk gereageerd op de consultatieronde, de volledige reactie is hier te vinden.

NEDSIPA zet in deze reactie vraagtekens bij de noodzaak en onderbouwing van de productinterventie zoals die in het Consultatiedocument is gepubliceerd. NEDSIPA is om de volgende redenen van mening dat een productinterventie niet gerechtvaardigd is:

  • Het door de AFM gedane statistische onderzoek is beperkt en statistisch ontoereikend. Daarnaast lijken de resultaten van een ander, uitgebreider onderzoek met een andere uitkomst niet meegenomen door de AFM.
  • Het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot de bescherming van niet-professionele beleggers in andere EU-jurisdicties in verband met door Nederlandse beleggingsondernemingen uitgegeven turbo's, waardoor Nederlandse uitgevende instellingen een concurrentienadeel krijgen en het zo belangrijke level playing field voor Europese partijen teniet wordt gedaan.
  • De AFM stelt dat het passend is om dezelfde beperkingen in te voeren als gelden voor CFD’s, maar er is geen vergelijkbaar onderzoek naar CFD’s gedaan en de AFM gaat in haar analyse voorbij aan de substantiële verschillen tussen CFD's en turbo’s.
  • Invoering van de voorgestelde maatregelen in de huidige vorm zullen leiden tot significante problemen voor particuliere beleggers op Euronext.
  • Op het gebied van beleggersbescherming geldt al dat Turbo’s een prospectusplicht hebben, zijn onderworpen aan MiFID II , de PRIIPS verordening, en specifieke regels met betrekking tot advertenties. Ook kunnen beleggers die turbo's willen aanschaffen dit alleen doen via gereguleerde beleggingsondernemingen die voldoen aan alle vereisten.

NEDSIPA heeft de afgelopen jaren in overleg met de AFM vrijwillig al meerdere maatregelen ingevoerd op het gebied van hefboomproducten. NEDSIPA heeft in haar reactie wederom aangeven met de AFM in gesprek te willen om aanvullende maatregelen te bespreken. Bij dit overleg wil NEDSIPA graag alle relevante partijen betrekken teneinde een breed gedragen en praktisch werkbare oplossing te vinden die zonder productinterventie kan worden geïmplementeerd.